Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Njihovi svojci pa zanje ne morejo več v celoti skrbeti.

Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore,  s katerimi se uporabnikom vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Dom upokojencev Franc Salamon izvaja storitev pomoč družini na domu v občini Trbovlje.

Koordinatorka pomoči družini na domu:
Nika Planinšek
Telefon: 03/56-53-347
Mobilni telefon: 040-428-462
E-mail: pomocnadomu@dufs.eu

Socialno oskrbo izvajajo socialne oskrbovalke na terenu in sicer na domu uporabnikov.

Izvajalke socialne oskrbe na domu uporabnikov so:

Jambrovič Roberta
Kosec Nataša
Okić Sanela
Prnaver Eva
Trebežnik Danijela
Lapuh Kristina
Senčar Arijana

Storitev pomoč na domu obsega:

 1. A) Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:
 • pomoč pri oblačenju/slačenju
 • pomoč pri umivanju/kopanju
 • pomoč pri hranjenju
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb
 • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov

 

 1. B) Gospodinjsko pomoč
 • prinos enega pripravljenega obroka hrane
 • nabava živil in priprava enega obroka hrane
 • pomivanje uporabljene posode
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora

 

 1. C) Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
 • priprava upravičenca na institucionalno varstvo

 

Uporabniki, ki so upravičeni do izvajanja storitve pomoč na domu:

 • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Storitev Pomoč na domu se izvaja vse dni v letu. Lahko se izvaja v obsegu največ 20 ur tedensko.

Storitev je sofinancirana s strani Občine Trbovlje v višini 58,7 % cene. Cena storitve je objavljena v ceniku na spletni strani Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje.

obvestilo za pomoč na domu

Skip to content