Delo socialne delavke mora biti usmerjeno k individualnemu pristopu, k spoštovanju človekovega dostojanstva, podpiranju stanovalčeve samostojnosti in ohranjanju stikov z njihovo primarno socialno mrežo. Sodelovanje stanovalcev, zaposlenih in svojcev prispeva k dobri klimi v domu.

Kvalitetnemu strokovnemu delu je potrebno dodati še človeško toplino, zaupanje, občutek varnosti in sprejetosti.

Naloge socialne delavke

 • Delo s stanovalci
  • Priprava in postopek za sprejem novega stanovalca
  • Pomoč novosprejetim stanovalcem (za lažjo prilagoditev)
  • Svetovalno delo pri reševanju stisk in težav stanovalcev
  • Delo v medgeneracijskih skupinah za kakovostno starost
  • Redni mesečni sestanki s stanovalci
  • Sestanki s člani domske skupnosti
  • Delo ob odhodu stanovalca iz doma
 • Delo s svojci stanovalcev
 • Timsko delo oz. sodelovanje z ostalimi službami doma
 • Mentorstvo pripravnikom, študentom in dijakom
 • Administrativno delo

Sprejem

Postopek za sprejem v dom se začne z oddano vlogo za sprejem v institucionalno varstvo.

Poleg vloge za sprejem je potrebno priložiti še naslednjo dokumentacijo:

Ob sprejemu pa še urejeno zdravstveno kartico z dodatnim zavarovanjem.

O sprejemu v dom odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust stanovalcev, ki jo sestavljajo: vodja zdravstvene nege, višja medicinska sestra – vodja tima, direktorica in socialna delavka.

Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je oblika dnevnega bivanja in je namenjena starejšim posameznikom, ki potrebujejo pomoč pri samostojnem bivanju doma. Dnevno varstvo traja 8 ur dnevno, od ponedeljka do petka. V primeru, da po skupnem dogovoru dnevno varstvo traja dlje, se trajanje in dodatna cenitev opredeli v Dogovoru. Prevoz v Dom ni vključen v storitev dnevnega varstva.

V času bivanja v dnevnem varstvu vam bomo postregli z zajtrkom, kosilom in po potrebi tudi z malico; poskrbeli bomo, da vam ne bo dolgčas, saj boste lahko prebirali časopise, gledali televizijo, igrali družabne igre, klepetali, obiskovali domske prireditve in skupine ter odšli na sprehod.

 

Začasno varstvo

Po Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev je začasna (kratkotrajna) namestitev opredeljena kot oblika celodnevnega varstva, ki je namenjena posameznikom:

 • ki imajo oskrbo zagotovljeno izven institucionalnega varstva in potrebujejo začasno institucionalno varstvo, ker oskrba izven institucionalnega varstva začasno ni zagotovljena,
 • ki potrebujejo storitev zaradi akutnega poslabšanja zdravja in bi ob ustrezni pomoči lahko dosegli vsaj delno samostojnost in zato v nadaljevanju ne bi potrebovali dolgotrajne celodnevne oblike institucionalnega varstva.

Začasna namestitev je na voljo za največ tri mesece, do nje pa so upravičeni starejši od 65 let. Med začasno nastanitvijo so stanovalcem na voljo 24-urna zdravstvena nega in oskrba, delovna in fizioterapija ter možnost vključitve v vse prostočasne dejavnosti doma. Nastanitev je potrebno rezervirati v domski socialni službi.

Klub svojcev Izvir

Velik doprinos pri kvaliteti bivanja ima tudi Klub svojcev Izvir, ustanovljen pred trinajstimi leti. Klub vodiva Pavlina Žgajner in Mateja Jakop; srečujemo se enkrat mesečno. Poleg izmenjave lastne izkušnje se svojci na klubskih srečanjih vsakič posvetimo odprtemu vprašanju ali problemu v zvezi s staranjem njihovih bližnjih. V Klubu organiziramo tudi izlete in pohode v okoliške hribe, kar se je izkazalo kot zelo dobrodošlo pri vzpostavljanju prijateljskih vezi med svojci. Klub je v teh letih postal zelo homogena skupina, ki deluje po metodologiji medgeneracijskih skupin za samopomoč. Člani med seboj čutijo veliko pripadnost, le redko kdo se srečanja ne udeleži, takrat pa svoj izostanek opraviči. Imamo tudi člane, ki svojih svojcev nimajo več v Domu, pa se kljub temu udeležujejo naših srečanj.

Na naša srečanja ste povabljeni vsi svojci, ki bi si želeli podpore drugih oz. bi lahko podprli ostale udeležene; vsi smo učitelji in vsi učenci in vsi se najlažje učimo iz dobrih osebnih izkušenj.

Informacije o Klubu in sprejemu v Dom so na voljo v pisarni socialne službe (Tel.: 0356 53-300, 031-335-267 in socialna.sluzba@dufs.eu):

 • Ponedeljek, torek, četrtek in petek [7:00 – 15:00]
 • Sreda [8:00 – 16:00]