Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje je javni socialnovarstveni zavod, ki deluje na tej lokaciji od leta 1979. Je sodobno urejen in nudi nastanitev 192  stanovalcem v garsonjerah, enoposteljnih, dvoposteljnih in večposteljnih sobah.
Dom deluje kot javni socialnovarstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada republike Slovenije. V skladu z ustanovitvenim aktom izvaja institucionalno varstvo starejših in nekatere oblike varstva starejših na domu.

OSNOVNI PODATKI
Ustanovitelj Doma: Republika Slovenija
Zadnje preoblikovanje in registracija: Sklep vlade Republike Slovenije štev.: 022-03/93-9/44-8 z dne 06.05.1993 ki je bil spremenjen in dopolnjen s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Doma v javni socialnovarstveni zavod št. 571-24/2002-1 z dne 26.06.2002.
Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. vložka 1/01503/00, dne 19.04.1978
Vrsta dejavnosti Dejavnost domov za starejše
Kapaciteta: 192 mest
Naziv Doma: Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Direktorica Danica HREN, univ.dipl.soc.del.
Naslov: Kolonija 1.maja 21, Trbovlje
Telefon:
Fax:
Elektronska pošta:
+386 3-56-53 300
+386 3-56-31 960

info@dufs.eu

Dom deluje kot javni socialnovarstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada republike Slovenije. V skladu z ustanovitvenim aktom izvaja institucionalno varstvo starejših in nekatere oblike varstva starejših na domu.

Dom gospodari z obstoječim premoženjem in s sredstvi, ki jih pridobiva z izvajanjem dejavnosti.

Organi Doma so: SVET DOMA, DIREKTORICA, STROKOVNI SVET 

Notranja organizacija:

Notranja organizacija je opredeljena v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest. Organizacijske ravni so: Dom kot poslovni sistem, organizacijske enote na makro ravni, službe v okviru organizacijskih na mezo ravni in posamezna sistemizirana delovna mesta na mikro ravni.


dom_trb

Zavod:  Dom upokojencev Franc SALAMON Trbovlje |  Naslov:  Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje |  Telefon:  03/56 53 300 |  Faks:  03/56 31 960 |  E-naslov: info@dufs.eu |   Podračun:  01100-6030269067 Uprava za javna plačila, Trbovlje |  MŠ:  5101859000 | ID DDV:  SI30739551 | Direktorica: Danica HREN, univ.dipl.soc.delavka

 

 

Skip to content